Játékszabályzat NYEREMÉNY WELLNESS HÉTVÉGE Siófok

Játékszabályzat NYEREMÉNY WELLNESS HÉTVÉGE Siófok

A “NYEREMÉNY WELLNESS HÉTVÉGE” Facebook nyereményjáték részvételi- és játékszabályzata 2023. augusztus 01.

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

1. A játék és a szervező Jelen szabályzat Piknik Wellness Hotel Siófok. (H-8600 Siófok, Honvéd utca 73.) továbbiakban: Szervező) által kezelt karbantartott https://www.facebook.com/piknikwellnesshotel Facebook oldalán futó „üzenőfali nyereményjátékra” vonatkozik, (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

2. Kik vehetnek részt a játékban?
A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).
A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A játék időtartama, menete
A Játék időtartama: 2023. 08. 01. – 2023 08. 20. 23:59
Sorsolás: 2023.08.21.
Eredményhirdetés: a sorsolástól számított legkésőbb 10 órán belül.

Részvétel: Két ismerős megnevezése a poszt alatt, illetve a poszt kedvelése. A megosztás nem feltétele ajátéknak, de megköszönjük.  és értékeljük.
A játék végén a szabályosan válaszolók közül kisorsolásra kerül a szóban forgó wellness hétvége 2 főre augusztus utolsó hetében

A facebook posztot itt éred el:

4. Nyeremények, nyertesek
A Játék során az alábbi nyeremény kerül kisorsolásra:
a szóban forgó wellness hétvége 2 főre

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.
A nyerteseket gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva végezzük.
A nyertesek neveit a Facebook oldalon tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 10 órán belül.
.

A nyertes nem jogosult a nyereményátvételére, ha:
a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
az értesítő levélre 5 naptári napon belül nem válaszol;
bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

5. Nyertesek értesítése
A nyertest kérjük, telefonon /Mobil: +36 30 969-5979/ vegye fel a Szervezővel a kapcsolatot a nyeremény átvételi részleteinek egyeztetéséhez.
A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

6. A Szervező felelőssége
A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

7. Adatkezelés és adatvédelem
7.1 Tájékoztatás
A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelenszabályzatban részletezett célra használjuk.
A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.
A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes.
Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.
Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

7.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,
· hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím, adóazonosítójel), a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

· feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) a jelen Játék lebonyolítása során a nyeremények kézbesítése céljából felhasználja, valamint, hogy azokat az adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa ugyanezen célra.
A személyes adatokat a Szervező kizárólag a nyertes Játékosokkal történő kommunikációra használja.

8. Kizárás
A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.
Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

9. Vegyes rendelkezések
A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.
Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.
This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.

Budapest, 2023. 07. 31.

Piknik Wellness Hotel

megosztás
Piknik Wellness Hotel ***